Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yasal Süresinde Yetkili Daireye Gönderilen Takip Eski Takibin Devamıdır
#1
T.C
YARGITAY 
17.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. : 2007/1940 
KARAR NO. : 2007/3421 
KARAR TARİHİ : 05/11/2007

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: 

Davacı vekili, müvekkili şirkete sigortalı araca, davalının maliki olduğu aracın çarparak hasara sebep olduğunu, sigortalısına ödediği 1.887.750.000 TL'nin tahsili için başlatılan icra takibinin itiraz sonucu durduğunu belirterek, itirazın iptaliyle takibin devamına, %40 tazminata karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine ve %40 tazminata karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, daha önce yetkisiz icra dairesinde yapılan takibin zamanaşımını kestiği ve davalının zamanaşımı itirazının yerinde olmadığı, davalının takipten önce temerrüde düşürülmediği, alacak likid bulunmadığından ve davacının takipte kötü niyetli olduğu ispatlanamadığından tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile davalının 1.653.12 YTL asıl alacağa yönelik itirazının iptaline, asıl alacağa takipten itibaren yasal faiz yürütülmesine, fazlaya ilişkin istemin ve tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Alacaklı davacı şirketin, yetkisiz Konya 7.İcra Müdürlüğünün 2000/2726 esas sayılı dosyasında davalı borçlunun yetkiye ve borca itirazının iptali için Konya Ereğli 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/260 esas, 2003/347 karar sayılı davanın reddine ilişkin hükmü Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 3.5.2004 tarih, 2003/10984 esas, 2004/4858 sayılı kararı ile onanmış, onama ilamı alacaklı vekiline 23.10.2004 tarihinde, borçlu vekiline 17.6.2004 tarihinde tebliğ edilmiş ve karar düzeltme talebinde bulunulmadığından hüküm 8.11.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Alacaklı vekilinin 13.12.2004 tarihli talebi üzerine icra takip dosyası aynı gün Ereğli'ye gönderilmiş, Ereğli İcra Müdürlüğünün 2004/4234 esasına kaydedilerek borçluya örnek 49 ödeme emri gönderilmiş, 27.12.2004 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu vekili icra müdürlüğüne verdiği 31.12.2004 tarihli dilekçesinde "alacak zamanaşımına uğradığından" takibin durdurulmasını istemiştir. 

Alacaklının, yetkisizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini istemesi gerekir. (İİK. m.50/I, HUMK. m.27 ve m.193/III) Bu halde ikinci takip birinci takibin devamı olduğundan harç alınmaz. Dava konusu olayda, HUMK'nun 193/III maddesinde belirtilen 10 günlük süre geçmiş olduğundan, ikinci takibin birinci takibin devamı olduğu kabul edilemez, yeniden harç alınması gerekir. Harca tabi dava ve takiplerde harcın ödendiği tarihte dava açılmış ve takip yapılmış sayılır, ödenmeyen harcın tamamlanması da söz konusu değildir. Usulüne uygun yapılmış bir takip yoktur. Mahkemece, kamu düzenine ilişkin bu yön re'sen gözetilerek itirazın iptali davasının reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. 

KARAR : 
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 05.11.2007 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

T.C
YARGITAY 
12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. :2005/16751 
KARAR NO. :2005/20763 
KARAR TARİHİ :25/10/2005

DAVA :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :
HUMK.nun 193.maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur. 

Her iki halde de görevsizlik veya yetkisizlik kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtay'ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır. Aynı kural takip hukukunda da geçerlidir. 

Somut olayda alacaklı yetkisiz icra dairesi olan Kadıköy'de borçlu hakkında 26.09.2003 tarihinde takibe başlamış, borçlunun süresinde yetki itirazı üzerine Kadıköy 3.İcra Mahkemesi'nin 11.05.2004 tarih ve 2003/1186 E. –2004/493 K. sayılı kararıyla Kadıköy İcra Müdürlüğünün yetkisizliğine talep halinde dosyanın yetkili Düzce İcra Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiği ve kararın 11.05.2004 tarihinde kesinleştiği görülmüştür. Alacaklı vekili tarafından, HUMK'nun 193/3.maddesi gereğine belirlenen 10 günlük süre içinde dosyanın yetkili İcra Dairesine gönderilmesinin talep edilmediği, bu süre geçtikten sonra 04.06.2004 tarihinde Kadıköy İcra Müdürlüğüne başvurarak dosyanın yetkili Düzce İcra Müdürlüğüne gönderilmesinin istediği ve Düzce İcra Dairesine 17.06.2004 tarihinde yeniden harç yatırıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda yeniden harç yatırılmış olmakla Düzce İcra Müdürlüğünde yapılan takibin yeni bir takip olduğunun ve takip tarihinin harcın yatırdığı 17.06.2004 tarihi olduğunun kabulü gerekir. 

O halde, Mahkemece Düzce İcra Müdürlüğünde yapılan yeni takip nedeniyle borçluya tebliğ edilen örnek 163 örnek ödeme emri tebliği üzerine borçlunun yasal sürede İcra Mahkemesine bildirdiği sair itirazları incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde takibin açılmamış sayılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA , 25.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
above us only sky...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü: