Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vekalet Ücreti Boşanma İlâmının Eklentisidir, İcra Takibi İçin Kesinleşmesi Beklenir
#1
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda; 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili 15.06.2017 havale tarihli dava dilekçesindeki beyanında; ◙ 3. İcra Müdürlüğünün 2017/◙ esas sayılı takip dosyasının dayanağının ◙ Aile Mahkemesinin 2015/◙ esas 2017/◙ karar sayılı boşanma ilamı olduğunu, ilama karşı istinaf yoluna başvurulduğunu, boşanmaya ilişkin ilamların kesinleşmeden icraya konulamayacağını, kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlarda yazılı yargılama giderleri ve vekalet ücreti ilamın eklentisi olması nedeniyle hüküm kesinleşmedikçe icraya konulamayacağını ve fazi talep edilemeyeceğini, davalı tarafça 1.980,00TL vekalet ücreti ile 249,10TL yargılama giderine ilişkin kısmının kesinleşmeden icraya konulamayacağını belirterek takibin ve icra emrinin bu yönden iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Davaya konu ◙ 3. İcra Müdürlüğünün 2017/◙ E. Sayılı takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı davalı ◙ Kazak tarafından davacı borçlu ◙ Kazak aleyhine ◙ Aile Mahkemesinin 11.04.2017 tarih 2015/◙ Esas 2017/◙ Karar sayılı ilamına dayanılarak 3.000,00TL'lik tedbir nafakasına ve ilamda hükmedilen vekalet ücretine ve yargılama giderine ilişkin olarak icra takibi yapıldığı anlaşılmıştır. 
Mevcut iddianın niteliğine ve dosya içeriğine nazaran şikayetin mahiyeti gereği İİK.nın  18/1. maddesi uyarınca işin mevcut haliyle evrak üzerinde sonuçlandırılması uygun görülmüştür.
Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusunun dayanağı ilamın kesinleşmeden icraya konulamayacağı nedeni ile takibin iptali talebine ilişkin olup, İ.İ.K'nun 16. maddesi uyarınca herhangi bir süreye tabi değildir.
6100 sayılı HMK'nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK'nun 443/4 (HMK.nun 367/2 ) maddesi gereğince aile ve şahıs hukukuna ilişkin hükümler ( ilamlar)  kesinleşmedikçe icra edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderine yönelik hükümler de aynı kurala tabidirler. Ancak, boşanma ilamı kesinleştiği takdirde, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama gideri isteklerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetilerek kesinleşmeleri gerekli değildir. ( HGK.28.02.2001 tarih 2001/12-206 E. 2001/217 K.) 
HUMK.'nun 443/3 maddesi uyarınca; tedbir nafakası yönünden takip yapılabilmesi için ise ilamın kesinleşmesi koşulu bulunmamaktadır. Bur başka anlatımla tedbir nafaka alacakları kesinleşmeden takip konusu yapılabilir.
   Somut olayda;  ◙ Aile Mahkemesinin 2015/◙ esas, 2017/◙ karar sayılı boşanma ilamının ekinde hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri ile tedbir nafakası alacaklarının tahsili amacıyla, boşanma hükmü kesinleşmeden ilamlı icra takibi başlatılmıştır. Bu durumda takibin tedbir nafakası yönünden devamına imkan kılacak şekilde vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden iptaline karar verilmesi gereklidir. Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.  ( Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, T: 07.02.2017 2016/17504 E, 2017/1226K vb.) 
 Tüm dosya kapsamına ve açıklanan gerekçelere göre, HUMK 'un 443/4 maddesi uyarınca aile ve şahıs hukukuna ilişkin bulunmakla birlikte, tedbir nafakasına ilişkin bulunması nedeniyle ilamın tedbir nafakası yönünden kesinleşmeden infazı mümkün bulunması nedeniyle şikayetin reddi ile takibin devamına, yine ilamın kesinleşmeden takip yapılamayacak olan ve takip alacaklısı lehine hükmedilmiş olan vekalet ücreti ve yargılama gideri bakımından ilamın kesinleşmeden takibe konulması yasaya uygun bulunmadığından takibin bu kısım yönünden iptaline dair aşağıda yazılı bulunduğu şekilde karar verilmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Şikayetin KISMEN KABULÜ ile ◙ 3. İcra Müdürlüğünün 2017/◙ Esas Sayılı dosyasında 249,10TL yargılama gideri ve 1.980,00TL vekalet ücreti ile bunların ferileri yönünden İPTALİNE,
2-Şikayetin 3.000,00TL birikmiş tedbir nafakası ve 4,44TL faizi yönünden REDDİNE, 
3-Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına YER OLMADIĞINA, 
4-Davanın kısmen kabulü nedeniyle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdiren 400,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davanın kısmen reddi nedeniyle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdiren 400,00 TL  maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davacı tarafça dava açılırken yapılan 50,50TL harçtan ibaret yargılama giderinin 1/2 si olan 25,25TLsinin  davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, kalan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,
7-Hükümden bir suretin icra müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 
8-Kullanılmayan gider avansının hüküm kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, taraflara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Yasa temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.30/06/2017
above us only sky...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü: