Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tehiri İcra Kararı Önceki Hacizleri Kaldırır
#1
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas No. : 2016/2783
Karar No. : 2016/10381

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 11/12/2015 tarih, 2015/16103-30155 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının, genel haciz yoluyla başlattığı takipte, borçlunun, itirazın iptaline ilişkin kararı tehir-i icra talepli olarak temyiz etmesi ve dosya borcunu karşılayan tutarda teminat mektubunu icra dosyasına ibrazı üzerine, icra müdürlüğünce İİK'nun 36. maddesi gereğince mehil belgesi verildiğini bildirerek, icra müdürlüğünden hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, anılan talebinin icra müdürlüğünce reddedilmesi üzerine, ret kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 
Somut olayda, alacaklı tarafından genel haciz yolu ile takibe başlandığı, borçlunun itirazı üzerine alacaklının açtığı itirazın iptali davasında ...... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.01.2015 gün ve 2013/316 E.-2015/16 K. Sayılı kararı ile 710.401,98 TL alacak yönünden itirazın iptaline karar verildiği ve alacaklı lehine %20 oranında tazminatın hüküm altına alındığı, 05.11.2014 tarihinde dosya hesabının yapıldığı ve bakiye dosya borcunun 1.170.000,00TL olarak hesaplandığı, borçlunun 06.03.2015 tarihinde tehir-i icra kararı getirebilmek amacıyla 90 gün mehil aldığı ve dosya borcunun tamamını karşılayacak şekilde icra dosyasına kesin teminat mektubu sunduğu anlaşılmaktadır. 
İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK.nun 85/1.maddesi uyarınca; borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Aynı maddenin son fıkrası uyarınca ise, icra memurunun haciz koyarken alacaklı ve borçlunun menfaatlerini gözetmesi gerekir.
Yargıtay'dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK.nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.
Şu hale göre; borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı icra dairesine depo edilmiş olmakla, mahkemece, şikayetin kabulü ile aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu gerekçe ile bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : 
Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 11/12/2015 tarih, 2015/16103Esas ve 30155 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
above us only sky...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü: