Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Reddi Miras Bildirimi Borca İtiraz Süresinde Yapılmalıdır
#1
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

2016/1285 Esas
2016/16505 Karar

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 

Alacaklı tarafından muris... mirasçıları hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlu ... icra mahkemesine başvurusunda, diğer itirazlarının yanında, murisin mirasının .... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/1196 Esas 2010/1503 Karar sayılı ilamı ile reddedildiğini, bonoların takip öncesinde zamanaşımına uğradığını ileri sürerek itiraz etmiş, mahkemece itirazın reddine karar verilmiştir. 

İcra dosyasının incelenmesinde; icra takibine konu bonolarda borçlunun murisinin avalist olduğu ve takibin, borçlu hakkında mirasçı sıfatı ile yapıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; mirasın reddi kararı nedeniyle borçlu olmadığını, bonoların takip öncesi zamanaşımına uğradığını ileri sürdüğü anlaşılmaktadır. 

Somut olayda, murisin takipten önce 07.06.2010 tarihinde öldüğü, mirasçılar hakkında 06.05.2013 tarihinde takip başlatıldığı, ödeme emrinin borçlu ...'na 13.03.2015 tarihinde tebliğ edildiği, .... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/1196 Esas 2010/1503 Karar sayılı mirasın reddine ilişkin kararının 30.11.2010 tarihinde verildiği, 18.12.2010 tarihinde bu kararın kesinleştiği, dolayısıyla mirasın reddine ilişkin ilamın icra takibinden ve ödeme emrinin tebliğinden önce alındığı, borçlunun itirazının ise yasal süresi içerisinde yapıldığı görülmektedir.

Hukuk Genel Kurulu’nun, 19.11.2014 tarih ve 2013/12-2240 Esas 2014/929 Karar sayılı ilamında; borçluların mirası reddetmeleri nedeniyle borçlu olmadıklarına yönelik iddialarının borca itiraz niteliğinde olup, ödeme emrinin tebliği üzerine yasal süre içerisinde yapılması gerektiği kabul edilmiştir. Dairemizce de, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilerek, Hukuk Genel Kurulu’nca kabul edilen ilke benimsenmiştir.

Öte yandan, borçlunun, bonoların takipten önce zamanaşımına uğradıklarına ilişkin itirazı hakkında mahkemece olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da doğru bulunmamıştır. 

O halde, mahkemece, borçlunun dilekçesinde ileri sürdüğü itirazlarının esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ :
Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
above us only sky...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü: