Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kısmi Haciz Kaldırmada Harç Alınmaz
#1
T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ

Esas No. : 2016/7421
Karar No. : 2017/6051
Karar Tarihi : 24/04/2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Alacaklı vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; borçlu aleyhine yapılan takibin kesinleşmesi üzerine borçluya ait taşınmazlar ve banka hesaplarına haciz konulduğunu, alacağın henüz tahsil edilmediğini, İcra Müdürlüğü'nden borçlunun ING Bank'taki hak ve alacakları üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmeleri üzerine tahsil harcının dosyaya yatırılması halinde işlem yapılmasına karar verildiğini belirterek 16.06.2015 tarihli Müdürlük kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; şikayetin reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.

Somut olayda, dosyadaki hacizlerin tümden kaldırılması istenmemiştir. Bu durumda alacaklının, borçlunun İNG Bank nezdindeki hak ve alacakları üzerindeki haczin kaldırılması talebinin alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmediği, anılan nedenle de alacaklıdan tahsil harcı istenemeyeceğinin kabulü gerekir .

Bu halde Mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın temyiz edene iadesine, 24.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
above us only sky...
Ara
Cevapla


Hızlı Menü: